วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

การจัดทำฟ้มสะสมผลงาน


การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน

ความหมายของแฟ้มสะสมผลงาน
     แฟ้มสะสมผลงาน เป็นการรวมรวมข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ ประวัติ ผลการเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ ความสามารถพิเศษ ความสนใจ  ฯลฯ

ประโยชน์ของการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
    1. เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของตนเอง
    2. เพื่อทราบพัฒนาการด้านต่างๆ ของตนเอง ทั้งด้านสติปัญญา ด้านสังคม ด้านความถนัดและความสามารถพิเศษ ฯลฯ
    3.เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา

ส่วนประกอบของแฟ้มสะสมผลงาน
     ส่วนที่ 1  ด้านบุคลิกภาพ (Personality) เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลประวัติส่วนตัว ครอบครัว ทัศนคติ ความสนใจ  ฯลฯ
      ส่วนที่  2  ด้านสติปัญญา (Intellectual) เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน ใบงานหรือผลงานที่น่าสนใจ หากเป็นชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่สามารถเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มสะสมผลงานได้ นักเรียนสามารถใช้ภาพถ่ายแทนได้


ตัวอย่างผลการเรียนและใบงาน

     ส่วนที่  3  ด้านสังคม (Socialization)  เป็นการรวบรวมภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมทั้งในและนอกโรงเรียน  เช่น การปลูกป่าชายเลน การทำกิจกรรมจิตอาสา การเป็นพิธีกรงานโรงเรียน ฯลฯ พร้อมเขียนบรรยายภาพเกี่ยวกับข้อมูล /ความรู้สึก /ประโยชน์ที่ได้ทำกิจกรรมนั้นๆ
ตัวอย่างภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

     ส่วนที่  4  ด้านความสามารถพิเศษและความถนัด (Apttitude)ประกอบด้วย ภาพเกี่ยวกับความสามารถพิเศษและความถนัดของตนเอง เช่น ความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ  กีฬา


ตัวอย่างภาพความสามารถพิเศษ

     ส่วนที่  5  ภาคผนวก  เป็นการเป็บรวบรวมวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ภาพเหรียญรางวัล ภาพรางวัล  เอกสารจากสิ่งพิมพ์ วารสารหรือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 


ตัวอย่างภาพเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตร

ด้้านบุคลิกภาพ

pornthip  parthumrut   nan

ด้านสติปัญญา

ด้านสังคม

ด้านความสามารถและความถนัดพิเศษ


การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน

ความหมายของแฟ้มสะสมผลงาน
     แฟ้มสะสมผลงาน เป็นการรวมรวมข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ ประวัติ ผลการเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ ความสามารถพิเศษ ความสนใจ  ฯลฯ

ประโยชน์ของการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
    1. เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของตนเอง
    2. เพื่อทราบพัฒนาการด้านต่างๆ ของตนเอง ทั้งด้านสติปัญญา ด้านสังคม ด้านความถนัดและความสามารถพิเศษ ฯลฯ
    3.เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา

ส่วนประกอบของแฟ้มสะสมผลงาน
     ส่วนที่ 1  ด้านบุคลิกภาพ (Personality) เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลประวัติส่วนตัว ครอบครัว ทัศนคติ ความสนใจ  ฯลฯ
      ส่วนที่  2  ด้านสติปัญญา (Intellectual) เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน ใบงานหรือผลงานที่น่าสนใจ หากเป็นชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่สามารถเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มสะสมผลงานได้ นักเรียนสามารถใช้ภาพถ่ายแทนได้


ตัวอย่างผลการเรียนและใบงาน

     ส่วนที่  3  ด้านสังคม (Socialization)  เป็นการรวบรวมภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมทั้งในและนอกโรงเรียน  เช่น การปลูกป่าชายเลน การทำกิจกรรมจิตอาสา การเป็นพิธีกรงานโรงเรียน ฯลฯ พร้อมเขียนบรรยายภาพเกี่ยวกับข้อมูล /ความรู้สึก /ประโยชน์ที่ได้ทำกิจกรรมนั้นๆ
ตัวอย่างภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

     ส่วนที่  4  ด้านความสามารถพิเศษและความถนัด (Apttitude)ประกอบด้วย ภาพเกี่ยวกับความสามารถพิเศษและความถนัดของตนเอง เช่น ความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ  กีฬา


ตัวอย่างภาพความสามารถพิเศษ

     ส่วนที่  5  ภาคผนวก  เป็นการเป็บรวบรวมวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ภาพเหรียญรางวัล ภาพรางวัล  เอกสารจากสิ่งพิมพ์ วารสารหรือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 


ตัวอย่างภาพเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตร

ภาคผนวก

pornthip

I'm  pornthip   parthumrut